Thứ Sáu, Tháng Một 28, 2022

Giảng pháp

Giảng pháp

Nhìn lại thân mình

Có một ông lão mù ngồi xin ăn lặng lẽ bên vệ đường. Phố xá đông đúc người qua lại nhưng ai nấy cũng...

Lắng nghe chính pháp

Theo truyền thống, các vị đệ tử học tập chánh pháp trước hết là bằng cách lắng nghe những lời dạy từ kim khẩu...

Tinh thần giải thoát trong giáo lý Phật Đà

Nhân ngày đầu năm, chúng tôi xin nhắc lại mục đích tối thượng của người tu Phật. Nếu chúng ta không biết rõ và...

Muà Xuân và niềm vui học pháp hành pháp

Không phải ngẫu nhiên, Thiền sư Mãn Giác đời Lý mỉm cười nhiệm mầu khi Xuân về hoa mai nở: "Đình tiền tạc dạ...

Pháp Quán niệm tối thượng

Khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, Tôn giả A-nan than khóc sầu khổ, Ngài dạy rằng mọi sự hiện hữu trên cõi đời này...

Kinh rùa mù tìm bọng cây (Tạp A Hàm, kinh số 406)

Một hôm Phật ở Trùng Các Giảng Ðường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vầy: Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví...

Đức Phật : con người của mọi thời đại

Gần 25 thế kỷ trôi qua, Đức Phật: một con người có thật trong lịch sử nhân loại - vẫn còn để lại những...

Đức Phật Chuyển Pháp luân

“Bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời sẽ...

Bảy phương pháp đi đến Giác Ngộ

Con đường thực hành bảy phương pháp đưa đến giác ngộ sẽ đem lại đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau mà Đức Phật đã tuyên bố: "Nước của bốn biển chỉ có một vị duy...

Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati)

Các bạn có thể bắt đầu pháp quán niệm hơi thở (anapana sati, a-na-pa-ná sa-tị) bằng cách định tâm vào hơi thở vào, hơi thở...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Phật chủng tùng duyên khởi

(Chú thích: Từ đoạn này trở về sau, Niệm Phật Đường sẽ được gọi là chùa, bời vì sau khi thống nhất Giáo Hội...