Huệ Khả được y

32

Tổ sư Đạt ma lúc gần viên tịch gọi môn đồ đến bảo:

-Các ngươi theo ta học đạo đã từ lâu.Bây giờ hãy nói chổ sở đắc về Phật Pháp cho ta nghe.

Môn nhân Đạo Phó bước ra thưa:

-Theo chổ thấy của con,chẳng chấp văn tự,chẳng lìa văn tự,đó là dụng của đạo.

Tổ bảo:

-Ngươi được phần da của ta.

Ni  Tổng Trì thưa:

-Chổ hiểu của con như A Nan thấy cỏi Phật A –Súc,chỉ một lần.

Tổ bảo ngươi được phần thịt của ta.

Môn nhân Đạo Dục thưa:

-Tứ đại vốn không,ngũ uẩn chẳng thật,như chổ thấy của con không một pháp có thể được.

Tổ bảo

– Ngươi được phần xương của ta.

Cuối cùng Huệ Khả bước ra lễ bái,xong về chổ đứng im

Tổ bảo

-Ngươi được phần tủy của ta

Bèn trao cho y bát làm Nhị tổ.

(Thiền Tông Cố sự)

Trong một quyển luận về kinh Bát Nhã ba la mật đa,ngài Long Thọ có nói:” Đức hạnh là da,thiền định là thịt,sự thông hiểu cao sâu là xương và tâm thiện diệu là tủy”.Nếu theo ý này thì Đạo Phó là bậc đức hạnh,đạt được ý chỉ không chấp trước,có thể uyển chuyển theo văn tự để đạt ý quên lời.Trong số đệ tử của Tổ Đạt ma,sự xuất hiện của Ni Tổng Trì làm vinh hạnh cho ni giới,tuy bà không để lại tiểu sử,nhưng sự xếp vào hàng thiền định sâu. Câu nói: “ Thấy một lần rồi không thấy lại”có thể chỉ trạng thái Thiền không bao giờ lập lại.Bắt được nhịp thền sia6u việt,là thấy tâm luôn luôn chãy,luôn mới mẻ.Câu nói của Thiền sư Đạo Dục “ Không một pháp có thể đượcc” là một sự cảnh tỉnh cho chúng ta.

Ngày còn đó giữa tháng ngày lỡ dở

Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình

( Bùi Giáng)

Thời gian không gian vẵn là cơn mộng dở dang cho người tìm kiếm theo đuổi.Ai tìm kiếm cho được ?.  Đã nói là không một pháp có thể được kia mà!

Riêng ngài Huệ Khả một cỏi vô ngôn,tượng trưng cho tâm thiện diệu tột cùng.

Như Đức