Ông Phật mũi đen

36

Xưa, có một sư cô trên đường tìm giác ngộ sư cô có một tượng Phật
bằng vàng y rất quý… đi đâu cũng mang theo bên mình, và đốt hương cúng
hoa mỗi ngày.
Một hôm trên đường hành cước, sư phải tá túc chung với một hội chúng
đông đảo. Và ông Phật vàng cũng phải ở chung với một đại chúng Phật đá,
Phật đồng v.v…
Sư cô chỉ muốn xông hương trầm cho một mình ông Phật vàng thôi.
Sau nhiều đêm suy nghĩ sư tìm ra một cách khiến hương trầm chỉ bay thẳng
vào mũi ông Phật vàng, các ông Phật khác khó mà ngửi ké được.
Nửa tháng trôi qua… chiếc mũi được xông trầm hương của ông Phật
vàng bỗng đen thui thủi!
PC: Ðược chúng sanh ái mộ chưa chắc là điều dễ thở…!

NS Như Thủy