Nghi thức lễ hằng thuận

1226

Kinh Phước Đức
Như vầy tôi được nghe:
Lúc Thế Tôn cư trú
Gần nơi thành Xá-vệ
Trong vườn Cấp-cô-độc
Rừng Thái tử Kỳ-đà.
Hôm đó trời đã khuya
Có một vị thiên giả
Hào quang và vẻ đẹp
Tỏa sáng cả vườn cây
Hiện xuống lễ Thế Tôn
Đảnh lễ Phật xong rồi
Thiên giả xin tham vấn
Phật bằng một bài kệ:

“Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Ðể sống đời an lành
Xin đức Phật chỉ giáo.”

Thế Tôn từ tốn bảo:
Lánh xa kẻ xấu ác
Ðược thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.
Sống trong môi trường tốt
Ðược tạo tác nhân lành
Ðược đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.
Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.
Ðược cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Ðược hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.
Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất.
Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.
Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất.
Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.
Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết-bàn
Là phước đức lớn nhất.
Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Là phước đức lớn nhất.
Ai sống được như thế
Ði đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân.”

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát diệt tha. Án khê khê, khê hế khê hế hồng hồng, nhập phạ ra, nhập pha ra, bát ra nhập pha ra, bát ra nhập pha ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

“Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.” (3 lần)

Nam mô Đông phương giáo chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Dược Sư Phật. (108 lần)
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

QUY NGUYỆN
Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
Đệ tử tâm chí thành
Hướng về Ba ngôi báu
Phật là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Thân tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa chúng con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập pháp giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Nay con nương Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo tự tâm
Nguyện tu học chuyên cần
Để ba viên ngọc báu
Sớm sạch trong, tỏa sáng.
Nguyện theo dõi hơi thở
Xin nở nụ cười tươi
Nguyện học nhìn cuộc đời
Bằng con mắt quán chiếu
Chúng con nguyện tìm hiểu
Nỗi khổ của mọi loài
Xin thực tập từ bi,
Nguyện hành hạnh hỷ xả
Sáng cho người niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ.
Đệ tử nay xin nguyện
Sống cuộc đời thiểu dục
Sống lành mạnh an hòa
Cho thân thể kiện khương.
Nguyện rũ bỏ âu lo
Học tha thứ bao dung
Cho tâm tư nhẹ nhõm
Đệ tử nguyện từ rày
Và mãi mãi về sau
Luôn ghi nhớ, báo đền
Ơn cha mẹ ơn thầy
Ơn bè bạn chúng sanh.
Nguyện tu học tinh chuyên
Cho hoa bi trí nở
Mong sớm một ngày kia
Có đầy đủ khả năng
Cứu độ hết mọi loài
Vượt ra ngoài cõi khổ.
Cúi xin Phật, Pháp, Tăng
Đoái thương và minh chứng
Gia hộ cho chúng con
Sớm viên thành đại nguyện.