Đặt bát cúng dường ” Cổ Phật Khất thực”

1526

Trong ngày 05/7/2020 (rằm tháng 5 năm Canh Tý) tại Chùa Bửu Thọ trên con đường Thiền hành “Bước tới thảnh thơi” vừa mới được hoàn thành,  40 giới tử XGGD đang tu tập tại đây, đông đảo Phật tử cùng tề tựu về tham gia  sớt bát cúng dường trong buổi lễ “Cổ Phật Khất Thực” theo thông lệ trong mùa an cư kiết hạ và XGGD hằng năm.

Đây là số hình ảnh ngày “Cổ Phật Khất thực”.

 

Phật tử chuẩn bị vật thực cúng dường 

Chư Tăng và quý giới tử XGGD vân tập thiền đường