Sư Ðệ

49

Thiền sư Bankei có rất nhiều đệ tử đoanh vây để học pháp. Trong số đó
có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn cắp vặt và đã bị bắt quả tang nhiều lần.
Thấy thiền sư cứ bỏ qua không đá động gì đến tội phạm, các sư huynh
của chú tiểu phạm tội liền họp nhau làm một tờ đơn thỉnh nguyện, dâng lên
sư phụ, dọa rằng họ sẽ bỏ ra đi tất cả nếu thiền sư còn làm ngơ không xử tội
tên ăn cắp.
Ðọc xong tờ khiếu nại, thiền sư bèn họp chúng tuyên bố:
– Tốt lắm, cứ theo tờ thỉnh nguyện thư này thì các con đều là những
người thông minh phân biệt rành rẽ về thiện và ác… các con có thể đi bất cứ
nơi nào cũng xuôi chèo mát mái cả… Và thầy cũng không có gì để lo ngại.
Duy có thằng đệ tử đáng thương này là chưa biện rõ tà chánh… Thầy có bổn
phận phải dạy dỗ nó. Các con cứ lên đường, nó phải ở lại đây với thầy. Chú
tiểu ăn cắp òa lên khóc… Và từ đó chú không bao giờ tái phạm lỗi cũ. Tất cả
môn đồ đều xin ở lại, và họ sống bên thiền sư cho đến ngày khi người viên
tịch.
PC: Tìm được một bậc thầy như thiền sư Bankei không phải là chuyện
khó. Khó nhất là tìm người đệ tử biết hối cải như chú tiểu trên đây.

Ns Như Thủy