Quăng Mình Vào Chốn Thiền Môn:- Hành Trình cùng báo giác ngộ

128
Đọc sách của Hòa thượng Thiện Hoa, tôi rất tâm
đắc với ý “người xuất gia cần phải có 3 giai đoạn”.
1. Khi còn trẻ phải nỗ lực học tập trau dồi kiến
thức thế học lẫn Phật học.
2. Khi trưởng thành phải biết dấn thân phục vụ
đạo pháp, làm lợi ích cho cuộc đời.
3. Khi tuổi đời đã đủ chín thì lui về tu dưỡng bản
thân để làm chỗ nương tựa cho chính mình,
củng cố đời sống tâm linh.
Hành trình cùng báo Giác Ngộ kể về giai đoạn 1 và 2 trong cuộc đời xuất gia của tôi.
Thiện Bảo