Quăng minh vào chốn thiền môn- Hành Trình cùng báo Giác Ngộ ( tiếp theo)

232
Chương 6 : Tôi như một cái kệ chứa đựng và trưng bày kinh sách
Cuộc thi diễn giảng năm đó tôi đạt giải nhất với đề tài Tứ Nhiếp Pháp (Bốn phương châm cảm hóa lòng người). “Đức Phật đã từng khuyên chư vị Tỷ kheo rằng: “Hãy đem giáo lý Giác Ngộ đến với mọi người, vì hạnh phúc an lạc cho số đông, vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loại người”. Muốn hóa độ chúng sanh làm công tác hoằng pháp phải cảm hóa nhiếp phục được mọi người. Cho nên, trong tất cả các phương tiện giáo hóa, không một pháp môn nào ra ngoài mục đích ấy.